دریافت فایل
وپرداخت دستمزد

فایل نهایی را دریافت و دستمزد توافق شده را پرداخت نمایید

تضمین ها

جهت ضمانت و پیگیری های آتی هم کارفرما و هم مجری مبلغی کمی را پرداخت می کنند

دریافت پیشنهادات

از اقصی نقاط کشور پیشنهاد صدها تاییست را دریافت، مقایسه و انتخاب کنید

ثبت پروژه
به طور رایگان

رایگان و به صورت آنلاین پروژه خود را ثبت کنید